Nummer 20 - mei 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

Belangrijke informatie voor alle opleiders

Resultaten ontstapeling worden zichtbaar
Afgelopen jaar hebben NHG en Huisartsopleiding Nederland gewerkt aan het verminderen van verplichtingen voor opleiders. Er zijn afwegingen gemaakt over wat meer en wat minder relevant is voor de opleiders en de opleidingspraktijk. Veel verplichtingen zijn ooit ingesteld tegen de achtergrond van kwaliteitsstimulering, maar leidden door de complexiteit juist niet tot meeropbrengst.

Resultaat 1: structureren samenwerking
Gebleken is dat het project ontstapelen niet afgesloten kan worden, maar dat het nodig is hier voortdurend aandacht aan te besteden. En niet alleen door de bedenkers, maar ook door degenen voor wie deze verplichtingen gelden. Dit heeft geleid tot het eerste resultaat:    
verdere structurering van de samenwerking tussen instituten en opleiders op lokaal niveau op het gebied van (toezicht op) kwaliteit.

Afstemming en draagvlak
Verplichtingen moeten worden afgestemd met degenen op wie ze van toepassing zijn, in ons geval de opleiders. Er moet voldoende draagvlak zijn, verplichtingen moeten logisch zijn en rendement opleveren voor de opleiding. Het rendement moet in verhouding staan tot de inspanning. Bovendien moeten verplichtingen helder zijn en gecoördineerd opgelegd worden uit één kanaal, niet ongecoördineerd uit verschillende richtingen.

Voorbeeld: erkenningsvisitatie
Een voorbeeld is de erkenningsvisitatie (voorheen uitgevoerd door de RGS). Instituten hebben er alle belang bij dat opleiders en hun praktijken vanaf het eerste moment van hoogwaardig niveau zijn. Opleiders waarderen het zeer als instituutsmensen interesse hebben in hun opleiderspraktijk en deze in een vroeg stadium bezoeken. Als het instituut de erkenningsvisitatie uitvoert, versterkt dit de samenwerking én stimuleert dit, in onderling overleg, de startkwaliteit. In dit voorbeeld wordt een verplichting niet weggestreept, maar wel logischer ingebed. Samen met de RGS wordt dit verder uitgewerkt.

Van binnenuit vormgeven van kwaliteitsverplichtingen
Betere samenwerking leidt tot een centralere positie van de opleidingspraktijk, toch dé plek waar de opleiding van nieuwe huisartsen plaatsvindt. In feite worden de kwaliteitsverplichtingen van binnenuit (de samenwerking) vormgegeven. Dat kan uitstekend bij opleiders, en wel om verschillende redenen:
- opleiders bevinden zich in een proces van voortdurende reflectie: op hun vakinhoudelijke werkwijze, op hun didactische werkwijze en op de inrichting van hun werkplek als state of the art (leer)werkplek. Daarbij wordt rekening gehouden met de groei van de opleider. Opleiders scholen zich voortdurend op deze gebieden. Dat opleiders de voorlopers van het huisartsenbestand worden genoemd heeft te maken met de continue stimulans van deze groei.

Resultaat 2:certificering
De huisartsopleider kan de certificering van de praktijk door de certificerende instelling van eigen keus laten uitvoeren. Vanaf 1 januari 2019 moet de opleider de certificering in ieder geval uitgevoerd hebben of daarmee gestart zijn.
Dit geeft allereerst direct lucht voor die opleiders, die in het nauw kwamen met de naderende (her)erkenning. De instroom van opleiders is hiermee voorlopig gegarandeerd en ook zittende opleiders die nog niet toegekomen waren aan de certificering (er is meer te doen in huisartsenland!), kunnen blijven opleiden.

Onderzoek naar certificerende instellingen
Daarnaast heeft de Landelijke Huisarts Opleiders Vereniging (LHOV) onderzoek laten doen naar de certificerende instellingen. De resultaten zijn gepubliceerd op de LHOV-web site. De LHOV  wil dat deze instellingen zich ontwikkelen tot klantvriendelijke, realistische, kwaliteit-stimulerende organen. De LHOV nodigt deelnemers aan de certificering uit om commentaren uit te wisselen om zo de gebruiksvriendelijkheid van de certificering te verhogen.

Eisen aan certificerende instellingen
De beroepsgroep heeft kwaliteitseisen aan de certificerende instellingen gesteld (zij moeten zelf geaccrediteerd zijn) en de uitgangsnorm is voor alle instellingen gelijk.

Resultaat 3: IF-H facultatief
Opleiders die gecertificeerd zijn, kunnen de IF-H laten vallen.
Begin maart 2015 is besloten dat het visitatieprogramma (voor het individueel functioneren van de huisarts, IF-H) facultatief is voor huisartsen die in een gecertificeerde huisartsenpraktijk werken. Dit betekent direct minder druk en verplichtingen voor een grote groep opleiders (ongeveer twee derde is gecertificeerd).

Resultaat 4: Blijvende aandacht
De aandacht voor verplichtingen is blijvend. De gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van de nieuwe generatie huisartsen vraagt van opleiders, instituten en de beroepsgroep zorg voor het juiste klimaat.
Er zijn vorderingen gemaakt, maar het proces waaraan NHG en Huisartsopleiding Nederland het afgelopen jaar hebben gewerkt, is nog niet ten einde. Het Concilium voor de Huisartsopleiding, waarin LHV, NHG en Huisartsopleiding Nederland (dus opleiders en instituten) vertegenwoordigd zijn, neemt uiteindelijk de beslissingen over verdere stappen. Daarna is het aan opleiders en instituten om daar verdere vorm aan te geven.

Rien van Hemert
coördinator kwaliteit en scholing huisartsopleiders Huisartsopleiding Nederland

Naar boven