Nummer 5 - maart 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Archief
 
 
 
Nieuwsbrief   Logo
Voorwoord

De opleidingspraktijk als motor van innovatie eerstelijnszorg

Op 11 februari vond een tijdens een themavergadering van het algemeen bestuur een gedachtewisseling plaats over de toekomstige rol van de opleidingspraktijken. Een verslag treft U aan op onze website. Vastgesteld werd dat de opleider en de opleidingspraktijk de motor vormen van de toekomstige innovatie van de eerstelijnszorg. In dit kader werd opgemerkt dat het denkbaar is een deel van de terugkomdagen voor de aios te substitueren voor terugkomdagen en meerdaagse scholingprogramma´s voor opleiders. De komende periode zal een aantal initiatieven worden voorbereid.

De conclusies van de themavergadering passen binnen een trend. Huisartsopleiding Nederland is enkele jaren geleden opgericht door de instituten en de opleiders. Aanvankelijk werd het voorzitterschap vervuld door Ben Bottema. Op 11 februari heeft Ben het voorzitterschap overgedragen aan Joop Blaauw. Kort geleden is Rien van  Hemert in dienst getreden als coördinator kwaliteit opleidingspraktijken. Rien is hiervoor werkzaam geweest als huisarts, als opleider, als HAB en als coördinator opleiders bij het UMCU.

De komende periode zal aandacht vragen voor een aantal thema´s. Allereerst is er de verwachte groei van de huisartsopleiding van 618 naar 720 opleidingsplaatsen per jaar. Daarnaast is er het voorstel tot een landelijke selectie van aios. Verwacht wordt dat de eerste conclusies binnenkort beschikbaar komen.  Voorts blijkt er grote belangstelling te bestaan voor de LHK toets. Op dit moment wordt de toets ook aan een aantal Vlaamse huisartsen in opleiding aangeboden. Daarnaast zijn er andere medische opleidingen geïnteresseerd in de wijze waarop de landelijke toetsing plaatsvindt. Het project “aios op de hap” is een aantal jaren geleden op landelijk niveau opgestart. De komende periode zal in nauw overleg met alle betrokkenen worden nagegaan of en in hoeverre de inhoud, de aansturing en de coördinatie van het onderwijs dat op de posten plaatsvindt, kan worden overgedragen aan de hoofden en aan de opleiders. Verwacht wordt dat er kort na de zomer besluiten worden genomen.

Jan Muurling
Directeur Huisartsopleiding Nederland

Naar boven